ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް
ދިވެހިރާއްޖެ
މި މުއައްސަސާއަށް ބޭނުންވާ ޕްރޮޖެކްޓަރ އަދި ޕޯރޓަބަލް ސައުންޑް ސިސްޓަމް ސަޕްލައިކުރުން - އެވޯރޑްކުރުން

ޕްރޮޖެކްޓް ނަމްބަރ

PC-171/2021/W-L055

 

 

 

 

 

އިޢުލާން

 

މާލިއްޔަތު ޤަވައިދުގެ 10.31 ގެ (ނ) އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް، މި މުއައްސަސާގެ ބޭނުމަށް  ޕްރޮޖެކްޓަރ ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށް 'އަލްޓްރާ ގްރޫޕް' އަށް ހަވާލުކުރުމަށާއި އަދި ޕޯރޓަބަލް ސައުންޑް ސިސްޓަމް ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށް 'ސައުތުގޭޓް އިންވެސްޓްމަންޓް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް' އަށް، ހަވާލުކޮށްގެން، ކުރިޔަށް ގެންދިޔުމަށް ފެންނަކަމަށް މި މުއައްސަސާގެ ނަންބަރު BC-171/2021/282 ބިޑް ކޮމިޓީގެ ޖަލްސާއިން ނިންމަވާފައިވާކަން އާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

05 ޑިސެންބަރު 2021
ހޯދާ