ފެލިދެއަތޮޅު ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މަގުމަތީގައި ހުރި ރުއްތަށް ކެނޑުމާގުޅޭ

މަގުމަތީގައި ހުރި ރުއްތަށް ކެނޑުމާގުޅޭ

            ފުލިދޫ  ވޮލީ ކޯޓް ސަރަޙައްދުގައި ހުރި 10 ރުކާއި އެވޭލާ ގެސްޓް ކައިރީގައި ހުރި 1ރުއް  ކަނކެޑުމަށްފަހު ތަކެތި އުކާ ސަރަޙައްދު ސާފުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއެވެ.

          ވީމާ، މިމަސައްކަތްކުރުމަށް ޝައުގު ވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 14 ޑިސެމްބަރ 2021 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:00އަށް ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމަށް ވަޑައިގެން ބީލަށް ހުށަޅަހެޅުވުން އެދެމެވެ. ބީލަންތައް ހުންނަންވާނީ ސިޓީއުރައިގައި ބަންދުކުރެވިފައެވެ. އަދި ސިޓީއުރައިގެ ބޭރުގައި ބީލަމަށް ދެވިފައިވާ ނަން އަދި ބީލަންހުށަހަޅާ ފަރާތުގެ ނަން ލިޔެފައި އިންނަންވާނެއެވެ.

 

           އިތުރުމަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ކައުންސިލްއިދާރާގެ 9393603 ނަމްބަރު ފޯނާއި ރަސްމީ ގަޑީގައި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

           ވީމާ، މިކަން އާއްމުކޮށް އަންގާ އިއުލާނުކުރީމެވެ. 

05 ޑިސެންބަރު 2021
ހޯދާ