ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޤަވާއިދާ ޚިލާފަށް ޕާރކުކުރުމުން މަގުމަތިން ނެގޭ އުޅަނދުތަކާއި ބެހޭ

އިޢުލާން

އެއްގަމު ދަތުރުފަތުގެ ޤާނޫނު 2009/5 ގެ ދަށުން ދިވެހި ފުލުހުންގެ ޚިދުމަތުގެ ބެލުމުގެދަށަށް ގެނެވިފައިވާ އެއްގަމު އުޅަނދުތަކުގެ މައުލޫމާތު މި އިޢުލާނާއެކު އެއްކަރުދާސްކޮށްފައިވާނެއެވެ.

27 ރަބީޢުލްއާޚިރު 1443

02 ޑިސެންބަރު 2021
ހޯދާ