ރީޖަނަލް އެއަރޕޯޓްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުން

މި އޮފީހަށް މުވައްޒަފުން ހޯދުމަށްކުރި ނަންބަރު (IUL)448-ASS/1/2014/35 (25 މެއި 2014) އިޢުލާނަށް ޢަމަލުކުރެވެން ނެތުމާއެކު، އެ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށްފީމެވެ.  

19 ރަމަޟާން 1435

17 ޖުލައި 2014
ހޯދާ