ގަން ރީޖަނަލް ހޮސްޕިޓަލް
ދިވެހިރާއްޖެ
ލ.ފޮނަދޫ ޞިއްޙީ މަރުކަޒުގެ އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަޤާމުގެ ސްކްރީނިންގ ޝީޓް އާންމުކުރުން.

               
 

ވަޒީފާއަށްކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

               
 

މަޤާމުގެ ނަން: އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

 
 

އަސާސީ މުސާރަ: -/4465

 
 

އިޢުލާނު ނަންބަރު: (IUL)GRH-HR/2021/23

 
 

އިޢުލާނުގެ މުއްދަތުހަމަވި ތާރީޚު:  21 ނޮވެމްބަރ 2021

 

 

 

 

         
   

ކޯޑު ނަންބަރު

އުމުރު

 ޝަރުޠު ހަމަވޭ

 ޝަރުޠު ހަމަނުވޭ

 
     
 

1

 CN-1

27

ހަމަވޭ

 

 
 

2

 CN-2

21

ހަމަވޭ

 

 
 

3

 CN-3

21

ހަމަވޭ

 

 
 

4

 CN-4

34

ހަމަވޭ

 

 
 

 5

 CN-5

32

 

ހަމުނުވޭ

 

 

6

 CN-6

23

ހަމަވޭ

 

 

 

7

 CN-7

21

ހަމަވޭ

 

 

 

8

 CN-8

28

ހަމަވޭ

 

 

 

9

 CN-9

26

ހަމަވޭ

 

 

 

10

 CN-10

26

ހަމަވޭ

 

 

 

11

 CN-11

28

ހަމަވޭ

 

 

 

12

 CN-12

26

ހަމަވޭ

 

 

 

13

 CN-13

27

ހަމަވޭ

 

 

 

14

 CN-14

27

ހަމަވޭ

 

 

 

15

 CN-15

19

ހަމަވޭ

 

 

 

16

 CN-16

30

ހަމަވޭ

 

 

 

17

 CN-17

18

ހަމަވޭ

 

 

 

18

 CN-18

37

ހަމަވޭ

 

 

 

19

 CN-19

21

ހަމަވޭ

 

 

 

20

 CN-20

37

ހަމަވޭ

 

 

 

 

 

 

               
 

މި ޝީޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، ފޮނުއްވާނީ [email protected] ނުވަތަ ގުޅުއްވާނީ 6800016 އަށެވެ.

 
   
               
02 ޑިސެންބަރު 2021
ހޯދާ