ފެލިދެއަތޮޅު ފުލިދޫ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މަގުމަތީގައި ހުރި ރުއްތަށް ކެނޑުމާގުޅޭ

މަގުމަތީގައި ހުރި ރުއްތަށް ކެނޑުމާގުޅޭ

            ފުލިދޫ  ވޮލީ ކޯޓް ސަރަޙައްދުގަ އާއި އެވޭލާ ގެސްޓް ކައިރީ މަގުމަތީގައި ހިނގާ ބިގާ އުޅޭ މީހުންނަން ނުރައްކާ ވާގޮތަށް ހުރި ރުއްތަށް ކެނޑުމަށްޓަކައި އެރުއްތަކުގެ ވެރިފަރާތް ހޯދުމަށް  ރުއްތަކުގައި މިހާރުވާނީ ކައުންސިލުން ހުދު ދަވާދުން ހިސާބު ނަމްބަރެއް ޖަހާފައެވެ.

            ވީމާ މިނަންބަރު ޖަހާފައި ހުރި ރުއްތަކުގެ ވެރިން 09 ޑިސެމްބަރ  2021 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން ކައުންސިލް އިދާރާއަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވުމަށް ދަންނަވަމެވެ.

            އިތުރުމަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ކައުންސިލްއިދާރާގެ 9393603 ނަމްބަރު ފޯނާއި ރަސްމީ ގަޑީގައި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

            ވީމާ، މިކަން އާއްމުކޮށް އަންގާ އިއުލާނުކުރީމެވެ. 

01 ޑިސެންބަރު 2021
ހޯދާ