މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިޔުކޭޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
އެދުރުހިޔާގެ ފްލެޓް ލިބޭ ފަރާތްތަކަށް ފްލެޓް ލިބިފައިވާގޮތުގެ ލިސްޓު އާންމުކުރުން

އެދުރުހިޔާ ފްލެޓްތައް ކުއްޔަށް ދިނުމުގެ އުސޫލުގެ 6 ވަނަ މާއްދާގައި ވާގޮތުގެ މަތިން، ލިބޭ ފްލެޓް ކަނޑައެޅުމަށް 2014 ޖުލައި 17 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވުނު ގުރުއަތުލުމުގައި ފްލެޓް ލިބިފައިވާގޮތުގެ ލިސްޓު 21 ޖުލައި 2014 އިން ފެށިގެން ގެޒެޓުގައި ޝާއިޢު ކުރެވޭނެއެވެ. އަދި މި ލިސްޓު ތަޢުލީމީ ފަންޑުގެ އިދާރާ / އެދުރުހިޔާގެ 1 ވަނަ ފަންގިފިލާގައާއި މިނިސްޓްރީގެ ނޯޓިސްބޯޑުގައި ބެހެއްޓުމުގެ އިތުރަށް، މި މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓް www.moe.gov.mv ގައާއި، ތަޢުލީމީފަންޑުގެ ވެބްސައިޓް www.thauleemeefund.com.mv ގައި 21 ޖުލައި 2014 އިން ފެށިގެން ޝާއިޢު ކުރެވޭނެއެވެ.

22 ރަމަޟާން 1435

20 ޖުލައި 2014
ހޯދާ