ރަސްމާދޫ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
2022 ވަނަ އަހަރު ރަސްމާދޫ ސްކޫލް ސެކިޔުރިޓީ ބަލަހައްޓައިދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެ

 
ބީލަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު
 
 
• 2022 ވަނަ އަހަރު މި ސްކޫލްގެ ސެކިޔުރިޓީ އައުޓްސޯސް ކޮށް ބަލަހައްޓަވައި ދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ބީލަން ހުށައެޅުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވައިލަމެވެ. މިމަސައްކަތައް ކުރިމަތިލާ ފަރާތްތަކުގައި ހުންނަންޖެހޭ ޝަރުތުތައް ބީލަން ފޮތުގައި ބަޔާން ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
• މިބީލަންތަކުގައި ބައިވެރިވާން އެދޭ ފަރާތްތަކުން، 01 ޑިސެމްބަރ 2021 އިން 05 ޑިސެމްބަރ 2120 އަށް ބަންދުނޫން ކޮންމެ ދުވަހަކު ހެނދުނު 08:00 އިން މެންދުރު 01:00 އަށް ނަންނޯޓް ކުރެއްވުން އެދެމެވެ. 
 
• މިމަސައްކަތާއި ބެހޭގޮތުން އެއްވެސް ސުވާލެއްވާނަމަ 06 ޑިސެމްބަރ 2021 ހޯމަ ދުވަހުގެ މެންދުރު 01:00 ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ އެޑްރެހަށް ލިޔުމުން ފޮނުއްވުންއެދެމެވެ.
 
• މިމަސައްކަތާއި ބެހޭގޮތުން ބާއްވާ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުން 07 ޑިސެމްބަރ 2021 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 10:00 ގައި ރަސްމާދޫ ސްކޫލްގެ ލައިބްރަރީގައެވެ.
 
• ބިޑް ހުޅުވުން އޮންނާނީ 16 ޑިސެމްބަރ 2021 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 13:00 ގައި ރަސްމާދޫ ސްކޫލްގެ ލައިބްރަރީގައެވެ.
 
• މިޕްރޮޖެކްޓާގުޅޭ ބީލަން ފޮތް މިއިޢުލާނާއެކު އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.
 
• ނަންނޯޓް ކުރުމާއި، އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.
• ރަސްމާދޫ ސްކޫލް، ރ.ރަސްމާދޫ
• ފޯން:  6580330 
• އީ-މެއިލް: [email protected]
 
 
 
30 ނޮވެންބަރު 2021
ހޯދާ