މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކަނޑުގައި ދުއްވާ އުޅަނދުފަަހަރު ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން

ނަންބަރ 136 (IUL) 202-M/1/2021/  

 

 

އިޢުލާން

 

           ތިރީގައި މިދަންނަވާ އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓަރީ ގެއްލިގެން އަލުން ރަޖިސްޓަރީ ހަދައި ދިނުމަށްއެދި މި  އޮތޯރިޓީއަށްވަނީ ހުށަހަޅާފައެވެ. ވީމާ، މިދެންނެވި އުޅަނދުގެ ރަޖިސްޓަރީ އާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވާ ފަރާތެއްވާނަމަ  05 ޑިސެންބަރު 2021 ގެ ކުރިން މި އޮތޯރިޓީއަށް އެކަން އަންގަވައިދެއްވުންއެދެމެވެ.

 

  1.  ރަޖިސްޓަރީ ނަންބަރު: C5320B-03-10-T "އެމް.ޕީ.އެލް ކާގޯ"

 

21 ރަބީޢުލް އާޚިރު 1443

 27  ނޮވެންބަރު   2021

 

 

 

 

 

 

 

  ދިވެހިސަރުކާރުގެ ގެޒެޓް

  މާލެ، ދިވެހިރާއްޖެ  

29 ނޮވެންބަރު 2021
ހޯދާ