ކުޅުދުއްފުށީ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
"ފާސްކޮށްފައި" މިތައްގަނޑު ބޭނުން ކުރަން ފެށުން

އިޢުލާން

ޢިމާރާތްކުރުމާބެހޭ އިދާރީ ޤަވާއިދުގެ ދަށުން މި އިދާރާއަށް ފާސްކުރުމަށް ހުށަހެޅޭ ކުރެހުން ސެޓް ތަކުގައި، ފާސްކުރުމަށް ފަހު މިހާރު ބޭނުންކުރެވެމުންދާ މި އިދާރާގެ ރަސްމީ ތައްގަނޑުގެ ބަދަލުގައި އެކަމަށް ހާއްސަކުރެވިފައިވާ "ފާސްކޮށްފައި" ޖަހާފައިވާ ތައްގަނޑެއް މިއަދުން ފެށިގެން ބޭނުންކުރުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ. ވީމާ މިކަން އާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

 

25 ނޮވެންބަރު 2021
ހޯދާ