މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
ދިވެހިރާއްޖެ
މި ސަރވިސްގެ ދަށުން ހިންގަމުންގެންދާ މާފުށީ ޖަލުގައި ބޭނުން ކުރަމުންގެންދާ 02 އާރ.އޯ ޕްލާންޓް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ސަރވިސް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާއި ގުޅޭ

ސުރުޙީގައި ދަންނަވާފައިވާ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް، މި ސަރވިސްއިން ކޮށްފައިވާ ނަންބަރު: (IUL)167-PR/167/2021/23 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާ، ތިރީގައި ދެންނެވިފައިވާ ފަރާތާއި ހަވާލުކޮށްގެން މި މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މި ސަރވިސްގެ ބިޑް ކޮމެޓީގެ 16 ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވާކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

 1.     ބީލަން ޙަވާލު ކުރަން ނިންމާފައިވާ ފަރާތް:-

އަމިއްލަ ފަރުދު / ކުންފުނީގެ ނަން:-

މުޙައްމަދު އަބްދުﷲ / ވައިޓްރޯޒް، ޅ. ނައިފަރު

ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު:-

664,780.00 ރ

25 ނޮވެންބަރު 2021
ހޯދާ