މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ގްރޭޓަރ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ރޯޑްވަރދިނަސް ހަދާދޭނެ ގަރާޖު ހޯދުމާއި ގުޅޭ

ގްރޭޓަރ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ރޯޑް ވާދިނަސް ހަދާދޭނެގަރާޖު ހޯދުން

ގްރޭޓަރ މާލެ ސަރަހައްދުގައި ބޭނުންކުރާ އެއްގަމު އުޅަނދުގެ ރޯޑްވާދިނަސް ހަދައިދޭނެ  ގަރާޖު މިއޮތޯރިޓީގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، މިމަސައްކަތް ކޮށްދެއްވުމަށް ޝައުގުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 25 ޑިސެމްބަރު 2021 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހު މެންދުރު 12:00 ގެ ކުރިން މި އިޢުލާނުގައިވާ މައުލޫމާތު ފުރިހަމަ ކުރެއްވުމަށްފަހު [email protected]  މި އީމެއިލްއަށް  އަށް މެއިލް ކޮށްދެއްވުން އެދެމެވެ.

އަދި ދަންނަވަމެވެ، މަތީގައި ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ވަގުތުގެ ފަހުން ހުށަހަޅުއްވާ އެއްވެސް ހުށަހެޅުއްވުމެއް ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

24 ނޮވެންބަރު 2021
ހޯދާ