ސ. އަތޮޅު މަދަރުސާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އިންގްލިޝް ޓީޗަރ މަޤާމުގެ A2 ޝީޓް ޢާންމުކުރުން

މިސްކޫލުގެ ނަންބަރު GS16/IUL/2021/26 އިޢުލާނާގުޅިގެން އިންގްލިޝް ޓީޗަރގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތުގެ A2 ޝީޓް މި އިޢުލާނާއެކު އާއްމުކުރީމެވެ. ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވާ ނަތީޖާ ޝީޓާއިމެދު ޝަކުވާ އެއް އޮތްނަމަ 25 ނޮވެމްބަރ 2021 ގެ 14:00 ގެ ކުރިން މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. މެއިލް އިން ޝަކުވާ ހުށަހަޅެމަށް އީ-މެއިލް ކުރާނީ [email protected] އަށެވެ.

23 ނޮވެންބަރު 2021
ހޯދާ