މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
ދިވެހިރާއްޖެ
މާފުށި ޖަލުގައި އިމާރާތެއް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން:-

މާފުށި ޖަލުގައި އިމާރާތެއް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން:-

ސުރުޙީގައި ދަންނަވާފައިވާ މަސައްކަތް ކޮށްދިނުމަށް މި ސަރވިސްގެ ނަންބަރު:- (IUL)167-PR/167/2021/60 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ބީލަން ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތް ތަކުގެ ތެރެއިން، މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ތިރީގައި ދެންނެވިފައިވާ ފަރާތައް ހަވާލުކޮށްގެން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް މި ސަރވިސްގެ ބިޑް ކޮމެޓީގެ  40ވަނަ ޖަލްސާއިން ނިންމާފައިވާކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

އިޢުލާންކުރާ ތާރީހުން ފެށިގެން ސްޓޭންޑް- ސްޓިލް މުއްދަތު ގުނަން ފެށޭނެއެވެ. މި ސްޓޭންޑް- ސްޓިލް މުއްދަތު ތެރޭގައި،

  • ތިޔަ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑުގެ އިވެލުއޭޝަން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލަށް އެދެވި ދާނެއެވެ. އަދި،
  • މި ބީލަން، އެހެން ފަރާތާކާއި ޙަވާލުކުރުމާމެދު އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅަން ބޭނުންވާނަމަ، ޝަކުވާ ހުށަހެޅޭނެއެވެ.

މަތީގައި ދެންނެވުނު ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދަންވާނީ ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާއިދުގެ 10.53ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން 5 (ފަހެއް) ދުވަހުގެ ތެރޭގައެވެ.

1.     ބީލަން ޙަވާލުކުރަން ނިންމާފައިވާ ފަރާތް:-

ކުންފުނީގެ ނަން:-

އެލަވަރު މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު:-

4,782,571.25 ރ

ހުށަހަޅާފައިވާ މުއްދަތު:-

175 ދުވަސް

 2.     ބީލަން ހުށަހަޅާފައިވާ އެހެނިހެން ފަރާތްތައް:-

ކުންފުނީގެ ނަން:-

ވޯލް މާރކް ޕަރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު:-

5,599,832.69 ރ

ހުށަހަޅާފައިވާ މުއްދަތު:-

180 ދުވަސް

ބީލަން ކާމިޔާބު ނުވި ސަބަބު:-

މި މަސައްކަތް ހަވާލު ކުރަން ނިންމާފައިވަނީ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިވެލުއޭޝަންގައި އެންމެ މަތީ މާރކްސް ހޯދާފައިވާ ފަރާތަށެވެ.

ކުންފުނީގެ ނަން:-

ޓްރެކް އާރތް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު:-

6,532,276.89 ރ

ހުށަހަޅާފައިވާ މުއްދަތު:-

120 ދުވަސް

ބީލަން ކާމިޔާބު ނުވި ސަބަބު:-

މި މަސައްކަތް ހަވާލު ކުރަން ނިންމާފައިވަނީ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިވެލުއޭޝަންގައި އެންމެ މަތީ މާރކްސް ހޯދާފައިވާ ފަރާތަށެވެ.

ކުންފުނީގެ ނަން:-

ކްރިސްޓަލް ސޭންޑީ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު:-

5,833,741.07 ރ

ހުށަހަޅާފައިވާ މުއްދަތު:-

123 ދުވަސް

ބީލަން ކާމިޔާބު ނުވި ސަބަބު:-

މި މަސައްކަތް ހަވާލު ކުރަން ނިންމާފައިވަނީ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިވެލުއޭޝަންގައި އެންމެ މަތީ މާރކްސް ހޯދާފައިވާ ފަރާތަށެވެ.

ކުންފުނީގެ ނަން:-

ނިއު ހިޔާ މޯލްޑިވްސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު:-

9,677,607.58 ރ

ހުށަހަޅާފައިވާ މުއްދަތު:-

300 ދުވަސް

ބީލަން ކާމިޔާބު ނުވި ސަބަބު:-

މި މަސައްކަތް ހަވާލު ކުރަން ނިންމާފައިވަނީ އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހަޅާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެއިން އިވެލުއޭޝަންގައި އެންމެ މަތީ މާރކްސް ހޯދާފައިވާ ފަރާތަށެވެ.

 

ކުންފުނީގެ ނަން:-

އެކޯ  ބިލްޑަރސް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު:-

4,996,25.35 ރ

ހުށަހަޅާފައިވާ މުއްދަތު:-

90  ދުވަސް

ބީލަން ކާމިޔާބު ނުވި ސަބަބު:-

މައުލޫމާތު ޝީޓުގައި ހުށަހެޅުމަށް ބަޔާން ކޮށްފައިވާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ކުންފުންޔެއް ގޮތުގައ ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވާ ކަމުގެ ލިޔުން (ސީ.ސީ.އާރު) ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީ އަންދާސީ ހިސާބު އިވެލުއޭޓް ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

ކުންފުނީގެ ނަން:-

އޯލް ސްޓްރަކްޗަރ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑް

ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު:-

3,976,723.86 ރ

ހުށަހަޅާފައިވާ މުއްދަތު:-

90 ދުވަސް

ބީލަން ކާމިޔާބު ނުވި ސަބަބު:-

މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް މި ސަރވިސްއިން ފޮނުވާފައިވާ މައުލޫމާތު ޝީޓް، ކުރެހުން އަދި ބީ.އޯ.ކިއުއާއި އެއްގޮތަށް އަގު ހުށަހަޅާފައި ނުވާތީ އަންދާސީ ހިސާބު އިވެލުއޭޓް ކުރެވިފައެއް ނުވެއެވެ.

 

ތިޔަ ފަރާތުން ހުށަހަޅާފައިވާ ބިޑުގެ އިވެލުއޭޝަން ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ ގޮތުގެ ތަފްސީލް ނުވަތަ ބީލަމާއި ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް ހުށަހެޅުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އެންމެ ފަހު ތާރީހަކީ 29 ނޮވެންބަރު 2021 ވަނަ ދުވަހެވެ. މި ތާރީހައް ސްޓޭންޑް-ސްޓިލް މުއްދަތު ހަމަވާނެއެވެ. ޝަކުވާ ނުވަތަ އިވެލުއޭޝަންގެ ތަފްސީލް ހޯދުމަށް އެދޭއިރު، މަސައްކަތުގެ ނަން، ބީލަންވެރިޔާގެ ނަން، ގުޅޭނެ ފޯނު ނަންބަރު އިގޭނެހެން ތިރީގައިވާ އީ.މެއިލްއަށް، މި ސަރވިސްއަށް އެޑްރެސް ކުރުމަށްފަހު ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ.

އީ.މެއިލް :-[email protected]

ސެކްޝަން :-Procurement section

ފޯން ނަންބަރު :-3026124 , 3026133

22 ނޮވެންބަރު 2021
ހޯދާ