ގދ.އަތޮޅު މަދަރުސާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކޯޓޭޝަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

ކޯޓޭޝަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

                                                                                   

މި މަދަރުސާގެ އިމާރާތްތަކުގައި ހުރި އެލްމިނިއަމް ކުޑަދޮރުތަކެއް ހަލާކުވެފައިވަތީ، ކުޑަދޮރުތައް މަރާމާތުކުރަން ބޭނުންވެއެވެ.

މި މަސައްކަތާއި ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު އަދި ތަނުގެ ހާލަތު ދެއްކުމަށް ބާއްވާ ބައްދަލުވުމެއް 25 ނޮވެމްބަރ 2021

ވަނަ ދުވަހުގެ 14:00ގައި އޮންނާނެއެވެ. ކޯޓޭޝަން ހުށަހެޅުން އޮންނާނީ 29 ނޮވެމްބަރ 2021 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ

1300ގައި މިމަދަރުސާގެ އިދާރާގައެވެ.

22 ނޮވެންބަރު 2021
ހޯދާ