މޯލްޑިވްސް ކަރެކްޝަނަލް ސަރވިސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕްރިސްކޯގެ މެނޭޖަރ މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ކުރި އިޢުލާން ބާތިލުކުރުމާއި ގުޅޭ

 

މި ކޯޕަރޭޓިވްގެ މެނޭޖަރ މަޤާމަށް މީހަކު ހޮވުމަށް ކުރި އިޢުލާން ނަންބަރ PRISCO/IUL/2021/03 ބާތިލުކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ.

 

21 ނޮވެންބަރު 2021
ހޯދާ