ހުރަވީ ސްކޫލް، ހުޅުމާލެ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޤުރުއާން މަޤާމުގެ ސްކްރީނިންގ ޝީޓް ޢާއްމުކުރުން

ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓްއާއި މެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 22 ނޮވެމްބަރ 2021 ދުވަހުގެ 12:00 ގެ ކުރިން މި ސްކޫލުގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް [email protected] އަށް ލިޔުމުން ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ރަސްމީދުވަސް ތަކުގެ ހެނދުނު 8:00 އިން 14:00އާއި ދެމެދު ސުކޫލުގެ އިދާރާގެ 3350714 މިނަމްބަރު ފޯނާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ 

18 ނޮވެންބަރު 2021
ހޯދާ