އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ނ. ކެނދިކުޅުދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ ބައި-އިލެކްޝަން - 16 އޮކްޓޫބަރު 2021 - ރަސްމީ ނަތީޖާ

(IUL)38-CA/38/2021/736:ނަމްބަރު

 

އިޢުލާން

2021އޮކްޓޫބަރު 16 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވި އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގެ ރަސްމީ ނަތީޖާ މި ދަންނަވަނީއެވެ.

އިންސައްތަ

ލިބުނު ވޯޓު

ހައިސިއްޔަތު

އެޑްރެސް

ނަން

ކ. ނަންބަރ

59.54%

287

ޕީ.ޕީ.އެމް

ކުޅުދޫ. ސަނީރޯޒް / ނ. ކެނދިކުޅުދޫ

ޢާއިޝަތު  ސަލްމާ

2

40.46%

195

އެމް.ޑީ.ޕީ

ކެނދިކޮޅު. ސާނާ / ނ. ކެނދިކުޅުދޫ

ޢާއިޝަތު  ޢަޛުރާ

1

 

482

ޞައްޙަ ވޯޓު

 

14

ބާތިލް ވޯޓު

 

496

ޖުމްލަ ވޯޓު

 

1368

ވޯޓު ދިނުމުގެ ޙައްޤު ލިބިގެންވާ މީހުންގެ އަދަދު

 

496

ވޯޓު ލީ މީހުންގެ އަދަދު

 

36.26%

ވޯޓު ލީ މީހުންގެ އިންސައްތަ

ވީމާ،މި އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން،ނ. ކެނދިކުޅުދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބަށް ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެ މަތިން،އިންތިޚާބުވެފައިވާ ފަރާތް މި ދަންނަވަނީއެވެ.

ދާއިރާނ. ކެނދިކުޅުދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ

 

ހައިސިއްޔަތު

އެޑްރެސް

ނަން

ކ. ނަންބަރ

ޕީ.ޕީ.އެމް

ކުޅުދޫ. ސަނީރޯޒް / ނ. ކެނދިކުޅުދޫ

ޢާއިޝަތު  ސަލްމާ

2

މިހެންވެ،މިކަން ޢާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

17 އޮކްޓޫބަރު 2021
ހޯދާ