ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ ދި އާޓްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
ސްކްރީން ރައިޓިންގ ވާރކްޝޮޕްގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު

ރާއްޖޭގެ ތަފާތު ސްކްރީން އަދި ޖޮންރާތަކަށް ސްކްރިޕްޓު ލިޔާނެ ލިޔުންތެރިން އުފެއްދުމާއި، ސްކްރީން ރައިޓިންގ ގެ ދާއިރާ ގައި މަސައްކަތްކުރާ ފަރާތްތަކަށް މިފަންނު އިތުރަށް ތަރައްގީކޮށް ޕްރޮފެޝަނަލް ލެވަލްއެއްގައި މިކަން ކުރާނޭ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމުގެ  މަޤްސަދުގައި މިސެންޓަރުން އިންތިޒާމްކޮށްގެން 3 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ވާރކްޝޮޕެއް ކުރިއަށްގެންދިއުމަށް ވަނީ ހަމަޖެހިފައެވެ.

ވީމާ، މިވާރކްޝޮޕްގައި ބައިވެރިވުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 22 ނޮވެމްބަރު 2021 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ 13:00 ގެ ކުރިން ތިރީގައިވާ ލިންކް މެދުވެރިކޮށް އެޕްލިކޭޝަން ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މިކަމާއި ގުޅޭ އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް 3313456 ނަންބަރު ފޯނަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

https://docs.google.com/forms/d/1VpdSDUFojTrK7QytU_uEwLML9EP1vhJEixvaJbuuFMc/edit?usp=drivesdk

 

15 ނޮވެންބަރު 2021
ހޯދާ