ހައްދުންމަތީ ކަލައިދޫ ކައުންސިލުގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ކައުންސިލް އޮފިސަރުގެ 2 މަޤާމާއި އަދި ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް މަޤާމުގެ ޕޮއިންޓް ޝީޓް

ކައުންސިލް އޮފިސަރުގެ  2މަޤާމާއި އަދި ކައުންސިލް އެސިސްޓެންޓް މަޤާމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ ނަތީޖާ ޝީޓް ( އޭ 2 ޝީޓް )  އާންމުކުރަމެވެ.

މި ޝީޓްގައިވާ މަޢުލޫމާތާއި ގުޅޭގޮތުން އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް ވާނަމަ ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ލިޔުމުން ހުށަހެޅުއްވުންއެދެމެވެ. މެއިލް ކުރައްވާނީ  [email protected] އަށެވެ.

14 ނޮވެންބަރު 2021
ހޯދާ