ސ. އަތޮޅު މަދަރުސާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސެން ޓީޗަރ އަދި އެޗް.ޕީ ޓީޗަރ މަޤާމުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުހަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް

މިސްކޫލުން 28 އޮކްޓޯބަރ 2021 ގައި ކުރި އިޢުލާން ނަންބަރު: GS16/IUL/2021/24 އަދި GS16/IUL/2021/25 ގައިވާ ސެން ޓީޗަރ އަދި ހެލްތު އެންޑް ފިޒިކަލް އެޑިޔުކޭޝަން ޓީޗަރ (ވޭޖް) ގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓް އާންމުކުރަމެވެ. 

މި ޝީޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، 17 ނޮވެމްބަރ 2021 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން އެޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ފޮނުއްވާނީ [email protected] ނުވަތަ ގުޅުއްވާނީ 6895679 އަށެވެ.

14 ނޮވެންބަރު 2021
ހޯދާ