އަލްމަދަރުސަތުލް ޢަރަބިއްޔަތުލް އިސްލާމިއްޔާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕްރައިމަރީ ޓީޗަރ (J-326059) މަޤާމުގެ A2 ޝީޓް އާންމުކުރުން

މިމަދަރުސާގެ ނަމްބަރު IUL)MAI-108/MAI/2021/48) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ޕްރައިމަރީ ޓީޗަރ (J-326059) މަޤާމަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ A2 ޝީޓް އާންމުކޮށް އިޢުލާނު ކުރީމެވެ.

މި A2 ޝީޓާއި ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ މިއަދުން ފެށިގެން ރަސްމީ ބަންދުނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މިސްކޫލަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އީ-މެއިލް ކުރާނީ [email protected] އަށެވެ.

14 ނޮވެންބަރު 2021
ހޯދާ