މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
ފާރގޯ އެޗް ޑީ ޕީ 8500 ޕްރިންޓަރަށް ބޭނުންވާ ފިލްމް އަދި ރިބަން ގަތުން

އިޢުލާން

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

 މިއޮތޯރިޓީއަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ ތަކެތި ގަންނަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

  • ފުލް ކަލަރރިބަން ( FARGO HDP8500 84814 ޕްރިންޓަރުގައި ބޭނުންކުރުމަށް)
  • ފިލްމް ( FARGO HDP8500 84814 ޕްރިންޓަރުގައި ބޭނުންކުރުމަށް)

    ވީމާ، މިތަކެތި ވިއްކެވުމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 2021 ނޮވެމްބަރު 17 ވާ ބުދަދުވަހު 10:00 އަށް މިއޮތޯރިޓީ އަށް ވަޑައިގެން އަންދާސީ ހިސާބު ހުށެހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މިއިޢުލާނާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު  ކަރުދާސް މިއިޢުލާނާއިއެކު ގެޒެޓުގައި އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

                އަދި ދަންނަވަމެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ގަޑިޔަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައި ނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

 

05 ރަބީޢުލްއާޚިރާ 1443

                                                10  ނޮވެމްބަރު 2021   

10 ނޮވެންބަރު 2021
ހޯދާ