ނޭޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮރ ދި އާޓްސް
ދިވެހިރާއްޖެ
އެންސީއޭ އާއި ނޭޝަނަލް އާޓް ގެލެރީ އަދި އޮލިމްޕަސް އިމާރާތް ފޮޅާ ސާފުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

އިޢުލާން

އެން.ސީ.އޭ އާއި ނޭޝަނަލް އާޓް ގެލެރީ އަދި އޮލިމްޕަސް އިމާރާތް ފޮޅާ ސާފުކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުން ވެއެވެ.

ވީމާ، މިމަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝަޢުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައިވާ ތާވަލުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމަށްފަހު، އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅުން އެދި ދެންނެވީމެވެ. އަދި މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ޙާޟިރުނުވާ ފަރާތްތަކަށް އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ނޯންނާނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

ތަފްޞީލް

ތަން

ދުވަސް

ތާރީޚު

ގަޑި

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

ނެޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮ ދި އާޓްސް

(އޮލިމްޕަސް ކޮމްޕްލެކްސް، ހަނދުވަރުދޭ ހިނގުން)

އަންގާރަ

 

16.11.2021

11:00

އެސްޓިމޭޓް ހުށަހެޅުން

ނެޝަނަލް ސެންޓަރ ފޮ ދި އާޓްސް

(އޮލިމްޕަސް ކޮމްޕްލެކްސް، ހަނދުވަރުދޭ ހިނގުން)

ހޯމަ

22.11.2021

11:00

 

09 ނޮވެންބަރު 2021
ހޯދާ