މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ހުޅުމާލެ ފޭސް 2 ގަައި ކުރިއަށް ގެންދާ ލައިވް ފަޔަރިން ތަމްރީން އާއި ގުޅޭގޮތުން

     ނަންބަރު: (IUL)202-M/1/2021/ 117

 

އިޢުލާން

      މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމް.އެން.ޑީ.އެފް) އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ލައިވް ފަޔަރިން ތަމްރީނުތަކެއް 2021 ނޮވެމްބަރު 10 ވަނަ  ދުވަހުގެ 9:00 އިން 15:00 އަށް ހުޅުމާލެ ފޭސް 2 އިރުއުތުރު ކަނާދިމާގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަން މިއޮތޯރިޓީއަށް އަންގާފައިވެއެވެ. މި ތަމްރީނުތަކުގެ ތަފްސީލް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

 

ތަމްރީނުގައި ވައިގެ ސަރަހައްދު ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ ތަފްސީލް

 

1- ބޭނުންކުރާ ހަތިޔާރު/ ޕައިކޯޓެކްނިކްސް :           ބްރައުނިންގ މެޝިން ގަން، އެންޓިއެއަރ ކްރާފްޓް ގަން

2-ވައިގެ ސަރަހައްދު ބޭނުންކުރޭނެ އެންމެ ދުރުމިން:      6100 މީޓަރ

3-ވައިގެ ސަރަހައްދު ބޭނުންކުރާނެ އެންމެ އުސްމިން:      100 މީޓަރ

4- ވައިގެ ސަރަހައްދު ބޭނުންކުރާނެ އެންމެ ތިރިމިން:      ސީ.ލެވެލް

5- ވައިގެ ސަރަހައްދު ބޭނުންކުރާނެ ޑައިރެކްޝަން:        ހުޅުމާލެ ފޭސް 2 ގެ އިރު އުތުރު

 

ވީމާ، މި ސަރަހައްދުން ކަނޑުދަތުރުފަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން މިކަމަށް ސަމާލުކަން ދެއްވައިގެން ދަތުރުފަތުރު ކުރެއްވުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އާއްމުކޮށްއަންގާ އިޢުލާންކުރީމެވެ. 

 

            21 ރަބީއުލްއައްވަލް   1443

            27 އޮކްޓޫބަރު      2021

31 އޮކްޓޫބަރު 2021
ހޯދާ