ހުވަދުއަތޮޅު އުތުރުބުރީ ކޮލަމާފުށީ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު
ދިވެހިރާއްޖެ
ގއ.ކޮލަމާފުށި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ޢިމާރާތާއި ވަށާފާރުތަކުގައި ކުލަލުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

ގއ.ކޮލަމާފުށި މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ޢިމާރާތާއި ވަށާފާރުތަކުގައި ކުލަލުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

       

މި ކޯޓުގެ ޢިމާރާތާއި ވަށާފާރުތަކުގައި ކުލަލުމުގެ މަސައްކަތްކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް 16 އޮކްޓޯބަރ 2021 ވަނަ ދުވަހު ކުރެވުނު މި ކޯޓުގެ ނަންބަރު 06/2021/(IUL)P1C އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ދެވުނު މަޢުލޫމާތު ޝީޓް ފުރިހަމަ ނުވާތީ އެ އިޢުލާން ބާޠިލްކޮށް އަލުން އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

ވީމާ އަމިއްލަ ތަކެތީގައި މި މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 10 ނޮވެމްބަރ 2021 ވާ ބުދަ ދުވަހު 13:30 އަށް މިކޯޓަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު 17 ނޮވެމްބަރ 2021 ވާ ބުދަ ދުވަހު 13:30 އަށް މި ކޯޓަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅުއްވާ އަންދާސީ ހިސާބާއި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައި ނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

 

02 ނޮވެންބަރު 2021
ހޯދާ