އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
ހދ.ނައިވާދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން

ންބަރު: IUL)38-CA/38/2021/747)

 

އިޢުލާން

ހދ.ނައިވާދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީއަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުން

2021 ނޮވެންބަރު 27 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ  ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގައި، ހދ.ނައިވާދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ މެންބަރުކަމަށް ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ތަރުތީބު ކުރުމަށްފަހު، ޤާނޫނު ނަންބަރު: 2008/11 (އިންތިޚާބުތަކާބެހޭ ޢާންމު ޤާނޫނު) ގެ 14 ވަނަ މާއްދާ އާއި ގަވާއިދު ނަންބަރު: 2020/R-7 (އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގެ ގަވާއިދު) ގެ 13 ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަންތައް ޢާންމުކޮށް އިޢުލާން ކުރަމެވެ.

B3

ހދ.ނައިވާދޫ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީ 

 ލޯގޯ 

ކެންޑިޑޭޓް

ނަންބަރު 1

އަމީނާ އަބްދުﷲ ޝަރީފް، އުފާ، ހދ. ނައިވާދޫ، އަމިއްލަގޮތުން ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓް؛  

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ވަށްތިޔަރަގެ، ހދ. ނައިވާދޫ

އަމިއްލަގޮތުން

ކެންޑިޑޭޓް

ނަންބަރު 2

ޚަދީޖާ ޙުސައިން ކަރަންކާގެ، ހދ.ނައިވާދޫ، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ކެންޑިޑޭޓް؛ 

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް: ރަމްޒު، ހދ. ނައިވާދޫ

 

ކެންޑިޑޭޓް

ނަންބަރު 3

ޢާއިޝަތު ސަޢީދާ، އަންނާރުމާގެ، ހދ.ނައިވާދޫ، ޕްރޮގްރެސިވް ޕާޓީ އޮފް މޯލްޑިވްސްގެ ކެންޑިޑޭޓް؛

ކެންޑިޑޭޓަށް ފޮނުވަންޖެހޭ ރަސްމީ ލިޔުންތައް ފޮނުވާނެ އެޑްރެސް:  އަންނާރުމާގެ، ހދ. ނައިވާދޫ

30 އޮކްޓޫބަރު 2021
ހޯދާ