އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު - ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަން ބަދަލުވުން

 (IUL)38-CA/38/2021/746: ނަންބަރު

އިޢުލާން

އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބު - ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ތަން ބަދަލުވުން

       2021 އޮކްޓޫބަރު 30 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމިޓީގެ އިންތިޚާބުގައި، ގއ.ވިލިނގިލީގައި ވޯޓުފޮށި ބެހެއްޓުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ތަން ތިރީގައި މިދަންނަވާ ގޮތަށް ވާނީ ބަދަލު ކުރެވިފައެވެ.

 

ވޯޓުފޮށި ބަހައްޓާ ރަށް/ތަން

ވޯޓުލާ ސަރަހައްދު

ވޯޓުފޮށީގެ ނަން

ވޯޓުފޮށީގެ ނަންބަރު

ކޯޑު

#

ގއ.ވިލިނގިލީ އިޖުތިމާޢީ މަރުކަޒު (ޒުވާނުންގެ މަރުކަޒު) 

މި ފޮށްޓަށް ވޯޓުލާނީ ވިލިނގިލީ ރަތްވިލާމަގު އުތުރު ސަރަހައްދުގައިވާ ގޭގޭގެ ރަޖިސްޓަރީގައިވާ   މީހުންނެވެ.

ގއ.ވިލިނގިލި-1

P2.1

323

1

ވީމާ، މިކަން ޢާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

  

30 އޮކްޓޫބަރު 2021
ހޯދާ