ނޫރާނީ ސްކޫލް، ސ. ހިތަދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
އިސްލާމް ޓީޗަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނުގޮތުގެ އޭ-2 ޝީޓް

މިސްކޫލްގެ އިސްލާމް ޓީޗަރ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ އިންޓަރވިއު މަރުޙަލާ ނިމިގެން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ އޭ 2 ޝީޓް ޢާންމުކުރަމެވެ. އެހެންކަމުން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތުްތަކުން މިއޭ 2 ޝީޓާއިމެދު އެއްވެސް ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 01 ނޮވެމްބަރ 2021 ވާ ހޯމަ ދު ދުވަހުގެ 09:00 މިއިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ

 .[email protected] ނުވަތަ ގުޅުއްވާނީ 6885917 އަށެވެ

28 އޮކްޓޫބަރު 2021
ހޯދާ