މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ބާޠިލު ކުރުން

 

 

އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުން

 

މިއޮތޯރިޓީ އިން ކޮށްފައިވާ، ތިރީގައި މިދަންނަވާ ނަމްބަރު ގެ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށްފީމެވެ.

 

(IUL) 202-A/1/2021/113

 

               ވީމާ،  މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

 

27 އޮކްޓޯބަރު 2021

                             12 ރަބީޢުލްއޫލާ 1443 

27 އޮކްޓޫބަރު 2021
ހޯދާ