މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
މިއޮތޯރިޓީ ގެ ބޭނުމަށް އަށް 100 ނެރުބައްތި (50 ފެހި އަދި 50 ރަތް) ގަންނަން ބޭނުންވެއެވެ.

އިޢުލާން

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

            މިއޮތޯރިޓީ ގެ ބޭނުމަށް އަށް 100 ނެރުބައްތި (50 ފެހި އަދި 50 ރަތް) ގަންނަން ބޭނުންވެއެވެ.

      ވީމާ،  މިތަކެތި  ގެނެސްދެއްވުމަށް ޝައުގުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ  ފަރާތްތަކުން 2021 ނޮވެމްބަރު 09 ވާ އަންގާރަ ދުވަހު 11:00 އަށް އަންދާސީ  ހިސާބު  ހުށަހެޅުއްވުން  އެދެމެވެ. މިއިޢުލާނާ  ގުޅޭ  މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް މި އިޢުލާނާއެކު ގެޒެޓް އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

އަދި ދަންނަވަމެވެ، އަންދާސީ ހިސާބު ހުށެޅުމަށް ގަޑިޔަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައި ނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

 

 

21 ރަބީޢުލްއޫލާ 1443

27 އޮކްޓޫބަރު 2021

27 އޮކްޓޫބަރު 2021
ހޯދާ