މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
އެމް.އެން.ޑީ.އެފް ގެ ފަރާތުން ލ.ކައްދޫގައި ބާއްވާ ނައިޓް ފަޔަރިންގ ތަމްރީން އާއި ގުޅޭ

     ނަންބަރު: (IUL)202-M/1/2021/ 115

 

އިޢުލާން

      މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމް.އެން.ޑީ.އެފް) އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ނައިޓް ފަޔަރިން ތަމްރީނުތަކެއް 2021 އޮކްޓޫބަރު 30 އިން 2021 ނޮވެމްބަރު 04 ވަނަ ދުވަހުގެ 18.00 އިން 23.59 އަށް ލ.ކައްދޫ ޓްރޭނިންގ ސެންޓަރުގެ ފަޔަރިންގ ރޭންޖުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާކަން މިއޮތޯރިޓީއަށް އަންގާފައިވެއެވެ. މި ތަމްރީނުތަކުގެ ތަފްސީލް ތިރީގައި މިވަނީއެވެ.

 

ތަމްރީނުގައި ވައިގެ ސަރަހައްދު ބޭނުންކުރާނެ ގޮތުގެ ތަފްސީލް

 

1- ބޭނުންކުރާ ހަތިޔާރު/ ޕައިކޯޓެކްނިކްސް :           އޭކޭ ސީރީޒް ރައިފަލް/ ފްލެއަރސް

2- ވައިގެ ސަރަހައްދު ބޭނުންކުރޭނެ އެންމެ ދުރުމިން:      5000 މީޓަރ

3- ވައިގެ ސަރަހައްދު ބޭނުންކުރާނެ އެންމެ އުސްމިން:      300 މީޓަރ

4- ވައިގެ ސަރަހައްދު ބޭނުންކުރާނެ އެންމެ ތިރިމިން:      ސީ.ލެވެލް

5- ވައިގެ ސަރަހައްދު ބޭނުންކުރާނެ ޑައިރެކްޝަން:        ލ.ކައްދޫ ޓްރޭނިންގ ސެންޓަރުގެ ރޭންޖުއިން އިރުދެކުނު

 

ވީމާ، މި ސަރަހައްދުން ކަނޑުދަތުރުފަތުރުކުރާ ފަރާތްތަކުން މިކަމަށް ސަމާލުކަން ދެއްވައިގެން ދަތުރުފަތުރު ކުރެއްވުމުގެ ކަންކަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް އާއްމުކޮށްއަންގާ އިޢުލާންކުރީމެވެ. 

 

26 އޮކްޓޫބަރު 2021
ހޯދާ