މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

މިއޮތޯރިޓީ އަށް ތިރީގައި މިދަންނަވާ ކޮމްޕިއުޓާރ ސިސްޓަމް، ޕްރިންޓަރ، ސްކޭނަރު އަދި ފޮޓޯކޮޕގަންނަން  ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

  • 20 ކޮމްޕިއުޓާރ ސިސްޓަމް (އައި ސެވެން)
  • 19 ސްކޭނާރ (އޭފޯރ)
  • 14 ޕްރިންޓަރ
  • 01 ފޮޓޯ ކޮޕީ މެޝިން

               ވީމާ،  މިތަކެތި  ސަޕްލައި ކޮށްދެއްވުމަށް  އެދިލައްވާ  ފަރާތްތަކުން 2021 އޮކްޓޯބަރު 31 ވާ އާދީއްތަ ދުވަހު 10:00 އަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށެހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މިއިޢުލާނާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް މިއިޢުލާނާއިއެކު ގެޒެޓުގައި އެއްކަރުދާސް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

                އަދި ދަންނަވަމެވެ، އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުމަށް ގަޑިޔަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައި ނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

24 އޮކްޓޫބަރު 2021

                             18 ރަބީޢުލްއޫލާ 1443 

26 އޮކްޓޫބަރު 2021
ހޯދާ