މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުން

އިޢުލާން

އިޢުލާން ބާޠިލުކުރުން

މިއޮތޯރިޓީ އިން ކޮށްފައިވާ، ތިރީގައި މިދަންނަވާ ނަމްބަރުތަކުގެ އިޢުލާން ބާޠިލުކޮށްފީމެވެ.

(IUL)202-A/1/2021/100

(IUL)202-A/1/2021/106

               ވީމާ،  މިކަން އާންމުކޮށް އެންގުމަށްޓަކައި އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރު 2021

                             1 ރަބީޢުލްއޫލާ 1443

26 އޮކްޓޫބަރު 2021
ހޯދާ