ހިރިޔާ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
މިސްކޫލުންދޭ މަޢުލުމާތާ އެއްގޮތައް ސްކޫލުގެ އަންޑަރ ގްރައުން 4 ޕަންޕް ބަދަލުކޮށް ފެން ލީކްވާ ތަންތަން މަރާމާތު ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ

 

މިސްކޫލުންދޭ މަޢުލުމާތާ އެއްގޮތައް ސްކޫލުގެ އަންޑަރ ގްރައުން 4 ޕަންޕް ބަދަލުކޮށް ފެން ލީކްވާ ތަންތަން މަރާމާތު  ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

މިކަމަށް ޝައުގުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 2021 އޮކްޓުބަރ 25 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 ށް ސްކޫލަށް ދުރުވެ މައުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު،  2021 ނޮވެމްބަރ 02 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 އަންދާސީހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މައުލޫމާތު ސާފު ކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން ހުށަހަޅުއްވާ އަންދާސީހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ. މަޢުލޫމާތު ޝީޓް މި އިޢުލާނާއި އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެކަން މަޢުލޫމާތަށްޓަކައި ދަންނަވަމެވެ.

ވީމާ، މިކަން އާންމުކޮށް އަންގާ އިއުލާން ކުރީމެވެ.

21 އޮކްޓޫބަރު 2021
ހޯދާ