ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މިކުންފުންޏަށް ގަންނަން ބޭނުންވާ މޭޝް އޮފީސް ޗެއަރ ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

އިޢުލާން ނަންބަރ

(IUL) PSM-FP/ PSM/2021/207

ޕްރޮކިއުމަންޓް ރިފަރެންސް ނަންބަރ

(PROC-113-21) PSM-GA/2021/19

 

 

 

އިޢުލާން

  • ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުއްވުމުގެ ދަޢުވަތު

              މިކުންފުންޏަށް ގަންނަން ބޭނުންވާ ތިރީގައިވާ މޭޝް އޮފީސް ޗެއަރ ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށް ޝަޢުގުވެރިވާ ފަރާތަކަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލީމެވެ.

 

Description

Qty

Mesh Office Chairs

12

 

            ވީމާ، މަތީގައިދެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތާއެއްގޮތަށް މިޗެއަރ ތައް  ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވެވާ ފަރާތްތަކުން 27 އޮކްޓޫބަރ 2021 ވާ ބުދަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް ޕީއެސްއެމް  ހެޑްއޮފީސް  (ރޭޑިއޯބިލްޑިންގ) އަށް ޙާޟިރުވެވަޑައިގެން ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

މަޢުލޫމާތު ޝީޓް މިއިޢުލާނާއެކު ގެޒެޓްކުރެވިފައިވާ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

                14 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1443     

                20 އޮކްޓޯބަރ 2021

21 އޮކްޓޫބަރު 2021
ހޯދާ