ހިތަދޫ ޕޯޓް ލިމިޓެޑް
ދިވެހިރާއްޖެ
މަރާމާތު މަސައްކަތްތައް ކޮށްދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

 

                                                                                                                                      ނަންބަރ: HPL/PRC/ I-2021/01

 

             އިޢުލާން 

 

 

                މިކުންފުނިން ދެއްވާ މަޢުލޫމާތާއި އެއްގޮތަށް މި ކުންފުނީގެ އެޑްމިން އިމާރާތުގެ ގްރައުންޑް އަދި ފުރަތަމަ ފަންގިފިލާގެ ބައެއް މަރާމާތު މަސައްކަތްތައް ކޮށްދެއްވާނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

 

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުމުގެ ބައްދަލުވުން:

ތާރީޚު: 26 އޮކްޓޯބަރ 2021 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 ގައި

ތަން: ހިތަދޫ ޕޯރޓް ލިމިޓެޑްގެ އެޑްމިން ޢިމާރާތުގެ (ދެވަނަ ފަންގިފިލާ) ކޮންފަރެންސް ރޫމުގައެވެ.

 

ޕްރޮޕޯޒަލް ބަލައިގަތުން:

ތާރީޚު: 01 ނޮވެމްބަރ 2021 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 ގައި

ތަން: ހިތަދޫ ޕޯރޓް ލިމިޓެޑްގެ އެޑްމިން ޢިމާރާތުގެ (ދެވަނަ ފަންގިފިލާ) ކޮންފަރެންސް ރޫމުގައެވެ.

               އަދި ދަންނަވަމެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކާއި ހުށަހަޅުއްވާ މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ އަންދާސީހިސާބު ބާޠިލުކުރެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

         އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދުމަށް މިކުންފުނީގެ ނަންބަރު 6888558 އާ ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

                15 ރަބިޢުލްޢައްވަލް   1443             

                21 އޮކްޓޯބަރ 2021

21 އޮކްޓޫބަރު 2021
ހޯދާ