ފާދިއްޕޮޅު އޮޅުވެލިފުށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
އޮޅުވެލިފުށީ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގެ ވަށާފާރު ރޭނުމާއި، ފެންސު ޖެހުމުގެ މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން

މި އިދާރާއިން ދޭ މަޢުލޫމާތާ އެއްގޮތަށް އޮޅުވެލިފުށީ ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގެ ވަށާފާރު ރޭނުމާއި  ފެންސު ޖަހާދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ތަފްސީލް

ތާރީޚް

ގަޑި

މައުލޫމާތު ދިނުން

27 އޮކްޓޯބަރ 2021

11:00

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން

01 ނޮވެމްބަރ 2021

11:00

  

މައުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިނުވާ ފަރާތްތަކަށް ބީލަން ހުށައެޅުމުގެ ފުރުސަތު ލިބިވަޑައެއް ނުގަންނަވާނެއެވެ. އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވޭނީ މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގައި ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެކަނި ކަމުގައި ދަންވަމެވެ.

21 އޮކްޓޫބަރު 2021
ހޯދާ