ޝަރަފުއްދީން ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
A2 ޝީޓް އާއްމުކުރުން

މި އިދާރާގެ ނަންބަރު: GS43-A/2021/033(IUL) (26 ސެޕްޓެމްބަރ 2021) އިޢުލާނާގުޅިގެން ޕްރިންޓަރ (ވަގުތީ) މަޤާމަށް ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ  ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް މި އިޢުލާނާއެކު އާއްމުކުރީމެވެ. ޝާއިޢު ކުރެވިފައިވާ ޕޮއިންޓު ލިބުނުގޮތުގެ ޝީޓް އާއި މެދު ޝަކުވާ އެއް އޮތްނަމަ ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަންވާނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހަޅެމަށް އީ-މެއިލް ކުރާނީ [email protected] އަށެވެ.

 

 
 
 
21 އޮކްޓޫބަރު 2021
ހޯދާ