ޕަބްލިކް ސަރވިސް މީޑިއާ
ދިވެހިރާއްޖެ
މިކުންފުނީގެ ބައެއް ތަންތަން މަރާމާތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

އިޢުލާން ނަންބަރ

(IUL) PSM-FP/ PSM/2021/205

ޕްރޮކިއުމަންޓް ރިފަރެންސް ނަންބަރ

GSRF-PSM GA/2021/157

 

 

 

އިޢުލާން

  • ކޯޓޭޝަން ހުށަހެޅުމުގެ ދަޢުވަތު

މިކުންފުނީގެ ބައެއް ތަންތަން މަރާމާތުކުރުމަށް ބޭނުންވާ ތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއެވެ.

މިއިޢުލާނާ ގުޅިގެން ސަޕްލައިކޮށްދޭންޖެހޭ ތަކެތި 3 ލޮޓަށް ބަހާލެވިފައިވާނެއެވެ. މިއިން ކޮންމެ ލޮޓަކަށް އަގު ހުށަހަޅަންވާނީ ވަކިން (ވަކިކޯޓޭޝަނެއްގައި) އަގު ޖީއެސްޓީ ހިމަނައިގެންނެވެ.

މިތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށް ކޯޓޭޝަން ފޮނުވާ ފަރާތްތަކުގެ ތަރެއިން އެންމެ އެކަށީގެންވާ ފަރާތަކަށް ނުވަތަ ފަރާތްތަކަށް ވަކިވަކިން ލޮޓް އެވޯޑް ކުރެވޭނެއެވެ.

 

ލޮޓް-1

އަދަދު

ތަފްސީލް

2

ކިލޯ މޮހޮރު ''1 (ދަނގަޑު)

30

ސެލްފް ޑްރިލިންގެ އިސްކުރު ''2 (ދަނގަޑަށްޖަހާ)

1

ތަޅު އެލްމުނިއަމް ދޮރުފަތުގަ ހަރުކުރާ ސެލްފް ޑްރިލިންގެ އިސްކުރު ''2 (ފުރާޅަށްޖަހާވައްތަރު)

3

ފޮށި އިސްކުރު 2 އިންޗި ، 7 ނަންބަރު (ކަޅުއިސްކުރު)

3

ފޮށި ސޮކެޓް އިސްކުރު 3 އިންޗި

3

ފޮށި އިސްކުރު 2 އިންޗި، 6 ނަންބަރު (ކަޅުއިސްކުރު)

4

ފްލަޑް ލައިޓް (30 ވޯޓް)

1

ސްވިޗް 4 ގޭންގް

3

ރޯލް ނަރު 2.5 (ކަޅު،ރަތް،ފެހި)

1

20 ލީޓަރު ކުލަ (އަޅިކުލަ އޮފްކޮށް)

 

ލޮޓް-2 

އަދަދު

ތަފްސީލް

70

އެޅިގާ (''12×''6×''4)

42

ބަސްތާ ސިމެންތި

8

ބަސްތާ ހިލަވެލި (ހިމުން)

160

ބަސްތާ ހިލަވެލި (ރާޅު)

 

ލޮޓް-3 

އަދަދު

ތަފްސީލް

10

ގަނޑު ޓިނު ލައިސާޓް 20 ފޫޓް

 

 

          ވީމާ، މިތަކެތި ސަޕްލައިކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން 25 އޮކްޓޯބަރ 2021 ވާ ހޯމަ ދުވަހުގެ  13:00 ކުރިން ދީފައިވާ މެއިލް އަށް ކޯޓޭޝަން ފޮނުވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

          

ކޯޓޭޝަން މެއިލްކުރާނީ: [email protected]           

 

                 13 ރަބީއުލްއައްވަލް 1443

                 19 އޮކްޓޯބަރ 2021

20 އޮކްޓޫބަރު 2021
ހޯދާ