މޯލްޑިވްސް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ
ދިވެހިރާއްޖެ
އަލަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ ދެ ފުރޮޅުލީ އުޅަނދުތަކުގައި ޖެހުމަށް މި އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ދޫކުރަމުން އައި ރޯޑްވާދިނަސް ސްޓިކަރ، މިއަދުން ފެށިގެން ދޫކުރާނީ ރޯޑްވާދިނަސް އިންސްޕެކްޝަން ސެންޓަރުތަކުން

އިޢުލާން

 

           

އަލަށް ރަޖިސްޓަރީ ކުރާ ދެ ފުރޮޅުލީ އުޅަނދުތަކުގައި ޖެހުމަށް މި އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ދޫކުރަމުން އައި ރޯޑްވާދިނަސް ސްޓިކަރ، މިއަދުން ފެށިގެން ދޫކުރާނީ ރޯޑްވާދިނަސް އިންސްޕެކްޝަން ސެންޓަރުތަކުން ކަމުގައި ވާތީ މިކަން އާންމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެވެ.

 

 

14 ރަބީޢުލްއޫލާ 1443

 

19  އޮކްޓޯބަރު 2021

19 އޮކްޓޫބަރު 2021
ހޯދާ