ކޮލިޓީ އެޝުއަރެންސް ޑިޕާޓްމަންޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕްރޮކިއުމަންޓްގެ މަޢުލޫމާތު ޢާއްމުކުރުން

ކޮލިޓީ އެޝުއަރަންސް ޑިޕާޓްމަންޓުން 2021 ވަނަ އަހަރުގެ އޯގަސްޓް މަހު ކުރިއަށް ގެންގޮސްފައިވާ -/35,000ރ. (ތިރީސްފަސްހާސް) އިން ދަށުގެ ޕްރޮކިއުމަންޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު މި އިޢުލާނާއިއެކު އާއްމުކުރީމެވެ.

19 އޮކްޓޫބަރު 2021
ހޯދާ