މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ ދުވާފަރު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޕްރައިމަރީ ސްކޫލުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ހިޔާގެ ނުނިމިހުރި މަސައްކަތް ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

އިޢުލާން

 

ނަމްބަރ: (IUL)304-MS/304/2021/106

ތާރީޚް: 17 އޮކްޓޯބަރ 2021

ޕްރައިމަރީ ސްކޫލުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ހިޔާގެ ނުނިމިހުރި މަސައްކަތް ކުރާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް

 

 

 

                

  ދުވާފަރު ޕްރައިމަރީ ސްކޫލުގެ ބެލެނިވެރިންގެ ހިޔާގެ ނުނިމިހުރި މަސައްކަތް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

 

 

ތާރީޚް

ދުވަސް

ގަޑި

މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން

20 އޮކްޓޯބަރ 2021

ބުދަ

11:00

އަންދާސީ ހިސާބު ހުށައެޅުން

26 އޮކްޓޯބަރ 2021

އަންގާރަ

11:00

 

       މި ބީލަމަށް ކުރިމަތިލެވޭނީ، ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަމްބަރު 18/2014) ގެ   ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށާއި، އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަމްބަރު   19/2014) ގެ ދަށުން ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ވަޑައިގަންނަވާ   ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީގެ ކޮޕީ ނުގެންނަވަނީނަމަ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވަން ވަޑައިނުގެންނެވޭނެ ކަން ދަންނަވަމެއެވެ. 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު

އަގު

85%

މުއްދަތު

  10% 

ތަޖުރިބާ

5%

  

                  ވީމާ، މިކަން ޢާއްމުކޮށް އަންގާ އިޢުލާން ކުރީމެއެވެ.

                        11 ރަބީޢުލްއައްވަލް  1443

                       17  އޮކްޓޯބަރ     2021

 

17 އޮކްޓޫބަރު 2021
ހޯދާ