އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް
ދިވެހިރާއްޖެ
މި އޮފީހަށް ބޭނުންވާ ބައެއް ފަރުނީޗަރު ހޯދުމަށް

މި އޮފީހުގެ ބޭނުމަށް ބައެއް ފަރުނީޗަރާއި 02 ޝްރެޑަރ ގަތުމަށް ކުރެވުނު މި އޮފީހުގެ ނަންބަރު  (IUL)32-A2-PR/1/2021/30 އިޢުލާނާ ގުޅިގެން ފަރުނީޗަރު ބަޔަށް އެކަށިގެންވާ ތަރުހީބެއް ލިބިފައިނުވާތީ، އެފުރުސަތު އަލުން ހުޅުވާލަމެވެ.

 

ވީމާ، މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެވަޑައިގަންނަވާ ފަރާތްތަކުން 26 އޮކްޓޯބަރު 2021 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:00 އަށް އެޓަރނީ ޖެނެރަލްގެ އޮފީސް / ވެލާނާގެ 06 ވަނަ ފަންގިފިލާއަށް އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. މި އިޢުލާނާއި ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް އެޓޭޗްކުރެވިފައިވާނެއެވެ. އަދި މި އޮފީހުގެ ވެބްސައިޓު www.agoffice.gov.mv އިން ފެނިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

14 އޮކްޓޫބަރު 2021
ހޯދާ