މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އިންނަމާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް
ދިވެހިރާއްޖެ
މިކޯޓު އިމާރާތުގެ ހުޅަނގު ފަރާތުގެ ފާރު މަރާމާތުކުރުމާއި، ކޯޓު ރޫމްގެ މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް މިކޯޓްގެ ނަންބަރު E11C-A/2021/06 (06 އޮކްޓޯބަރ 2021) ގެ އިޢުލާނަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން އިޖާބަދީފައިނުވާތީ ދެންނެވިފައިވާ އިޢުލާން ބާތީލްކޮށް އަލުން އިޢުލާންކުރަމެވެ.

c

`

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީ އިންނަމާދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް

އިންނަމާދޫ

ދިވެހިރާއްޖެ

ނަންބަރު:E11C-A/2021/07   

 

އިޢުލާން

އަންދާސީ ހިސާބު ބޭނުންވެއްޖެ؛

މިކޯޓު އިމާރާތުގެ ހުޅަނގު ފަރާތުގެ ފާރު މަރާމާތުކުރުމާއި، ކޯޓު ރޫމްގެ މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރުމަށް މިކޯޓްގެ ނަންބަރު E11C-A/2021/06 (06 އޮކްޓޯބަރ 2021) ގެ އިޢުލާނަށް އެއްވެސް ފަރާތަކުން އިޖާބަދީފައިނުވާތީ ދެންނެވިފައިވާ އިޢުލާން ބާތީލްކޮށް އަލުން އިޢުލާންކުރަމެވެ.

 

                 ވީމާ، މިމަސައްކަތް އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށްދިނުމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން ތިރީގައި ދެންނެވިފައިވާ ގޮތުގެ މަތިން މިކޯޓަށް ވަޑައިގެން މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށްފަހު އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

 

  • ·        މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރުން: 21 އޮކްޓޯބަރ 2021 ދުވަހުގެ 13:00
  • ·        އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުން: 28 އޮކްޓޯބަރ 2021 ދުވަހުގެ 13:00

 

           މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށާއި، އަންދާސީ ހިސާބު ހުށަހެޅުއްވުމަށް ބަދަލުގައި މީހަކު ފޮނުވާނަމަ އެކަން ބަޔާން ކުރައްވައި ސިޓީ ހުށަހަޅުއްވަން ވާނެއެވެ. މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް ވަޑައިނުގަންނަވާ ފަރާތްތަކާއި މަޢުލޫމާތު ފުރިހަމަނުވާ ފަރާތްތަކުގެ އަންދާސީ ހިސާބު ބަލައިނުގަނެވޭނެއެވެ.  އިތުރު މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރެއްވުމަށް 6580268 ނަންބަރަށް ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

08 ރަބީޢުލްއައްވަލް 1443

14 އޮކްޓޯބަރ 2021

           

   އަޙްމަދު ޢަލީ

 ޗީފް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރ

14 އޮކްޓޫބަރު 2021
ހޯދާ