އަރިއަތޮޅު އުތުރުބުރީ މާޅޮހު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ދިވެހިރާއްޖެ
 ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލުން

                                           ނަންބަރު:  (IUL)345-CAA/345/2021/174

އިޢުލާން

 ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލުން:

                 މިރަށު ކެނެރީވިލާއެވެ. ކިޔާ ބަންޑާރަ ގޯތީގެ ޢިމާރާތާ ގޯތީގެ ރަޖިސްޓްރީ ގެއްލިގެން މި ކައުންސިލަށް ވަނީ ހުށަހަޅާ ފައެވެ.

          މި ރަޖިސްޓްރީއާ ބެހޭ އެއްވެސް މަޢުލޫމާތެއް އެނގިލައްވާ ފަރާތެއް ވާނަމަ، 25 އޮކްޓޯބަރ 2021 ވާ ހޯމަދުވަހުގެ ދުވަހުގެ 14:00 ގެ ކުރިން މި ޢިދާރާއަށް އަންގަވައިދެއްވުން އެދެމެވެ.

14 އޮކްޓޫބަރު 2021
ހޯދާ