އދ. ދިއްދޫ ސްކޫލް
ދިވެހިރާއްޖެ
އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ މަޤާމުގެ A2 ޝީޓް

 

5 އޮގަސްޓް 2021 ގައި މި ސްކޫލުން ކުރި ނަމްބަރު GS159/IUL/2021/07 އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް އެދި ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓް ލިބުނު ގޮތުގެ A2 ޝީޓް އާއްމުކޮށް އިޢުލާން ކުރީމެވެ. މި A2 ޝީޓާއި ގުޅިގެން ޝަކުވާ އެއް އޮތްނަމަ މިއަދުން ފެށިގެން  ރަސްމީ ބަންދު ނޫން 3 ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ޝަކުވާއެއް މި އިދާރާއަށް ހުށަހަޅަން ވާނެއެވެ. ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް އީމެއިލް ކުރާނީ [email protected] އަށެވެ.

13 އޮކްޓޫބަރު 2021
ހޯދާ