ހުރަވީ ސްކޫލް، ހުޅުމާލެ
ދިވެހިރާއްޖެ
ޤުރުއާން ޓީޗަރ މަޤާމުގެ އޭ2 ޝީޓް ޢާއްމު ކުރުން

މި އިދާރާގެ އިޢުލާން ނަމްބަރ IUL/HUR/1/2021/89 އާއި ގުޅިގެން ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކުގެ  އޭ2 ޝީޓް އާއި މެދު ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ 14 އޮކްޓޯބަރ 2021 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ މެންދުރު 12:00 ގެ ކުރިން މި ސްކޫލުގެ އީމެއިލް އެޑްރެސް [email protected] އަށް ލިޔުމުން ހުށައެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އިތުރު މައުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް ރަސްމީދުވަސް ތަކުގެ ހެނދުނު 8:00 އިން 14:00 އާއި ދެމެދު ސުކޫލުގެ އިދާރާގެ 3350714 މިނަމްބަރު ފޯނާއި ގުޅުއްވުން އެދެމެވެ.

12 އޮކްޓޫބަރު 2021
ހޯދާ