ހުރަވީ ސްކޫލް، ހުޅުމާލެ
ދިވެހިރާއްޖެ
މި ސްކޫލްގައި ސެޓެލައިޓް ސްކޫލް ފެށުމަށް ޓަކައި ބޭނުންކުރާ ކްލާސް ރޫމްގައި ދޮރުފަތިދެ މުމުގެ މަސައްކަތަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުށް ކުރެވުނު އިޢުލާން (އިޢުލާން ނަންބަރ: (IUL)HUR/1/2021/101 ) ބީލަން ހުށަހެޅުމާއި ހުޅުވުން އޮންނަ ދުވަހަށް ބަދަލުގެނައުން

ިމި ސްކޫލްގައި ސެޓެލައިޓް ސްކޫލް ފެށުމަށް ޓަކައި ބޭނުންކުރާ ކްލާސް ރޫމްގައި ދޮރުފަތިދެމުމުގެ މަސައްކަތަށް ބީލަން ހުށަހެޅުމުށް ކުރެވުނު އިޢުލާން (އިޢުލާން ނަންބަރ: (IUL)HUR/1/2021/101 ) ހަވާލާދީ ދަންނަވަމެވެ.އިސްވެދެންނެވުނު އިޢުލާން ގައި ބީލަން ހުށަހެޅުމާއި ހުޅުވުން އޮންނަ ދުވަސް ކަމުގައި ކަނޑައެޅިފައިވާ 2021 އޮކްޓޯބަރ 18 ވާ ހޯމަ ދުވަހަކީ ސަރުކާރު ބަންދު ދުވަހެއްކަމުން ބީލަން ހުށަހެޅުމާއި ހުޅުވުން އޮންނަ ދުވަހަށްވަނީ ބަދަލުގެނެވިފައެވެ.

 

 

 

ވީމާ އިޢުލާން ނަންބަރ: (IUL)HUR/1/2021/101 ގެ ބީލަން ހުށަހެޅުމާއި ހުޅުވުން އޮންނާނީ 2021 އޮކްޓޯބަރ 19 ވާ އަންގާރަ ދުވަހުގެ 11:00 ގައި މިސްކޫލްގައެވެ.

 

މި ކަމަށް ކުރިމަތި ލެވޭނީ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމުގެ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރ: 18/2014)  އަދި އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރީގެ (ޤާނޫނު ނަންބަރު: 19/2014) ގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީ ކުރެވިފައިވާ ފަރާތްތަކަށެވެ.

 

ގަޑިޖެހުމުގެ ފަހުން ހުށަހަޅާ ބީލަން ބަލައިނުގަނެވޭނެ ވާހަކަ ދެންނެވީމެވެ.

 

މިޕްރޮޖެކްޓާގުޅޭ ބީލަން ފޮތް މިއިޢުލާނާއެކު އެޓޭޗް ކުރެވިފައިވާނެއެވެ.

 

އިތުރު މަޢުލޫމާތު ތިރީގައިވާ އެޑްރެހުން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

ހުރަވީ ސްކޫލް

ފޯން: 3350711 / 3350704

އީ-މެއިލް: [email protected]

ކޮޕީ އީ-މެއިލް: [email protected]mv

 

11 އޮކްޓޯބަރ 2021

11 އޮކްޓޫބަރު 2021
ހޯދާ