އޮމަދޫ ސްކޫލް ތ.އޮމަދޫ
ދިވެހިރާއްޖެ
ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

               
 

ވަޒީފާއަށްކުރިމަތިލި ފަރާތްތަކުގެ ސްކްރީނިންގ މަރުޙަލާގެ ނަތީޖާ ޝީޓު

               
 

މަޤާމުގެ ނަން:  ޤުރުއާން ޓީޗަރ (ދާއިމީ)

 
 

އަސާސީ މުސާރަ: -/7070 ރުފިޔާ

 
 

އިޢުލާނު ނަންބަރު: GS-178-IUL-2021-15

 
 

އިޢުލާނުގެ މުއްދަތުހަމަވި ތާރީޚު: 04 އޮކްޓޯބަރ 2021

 
               
   

ކޯޑު ނަންބަރު

އުމުރު

 ޝަރުޠު ހަމަވޭ

 ޝަރުޠު ހަމަނުވޭ

 
     
 

1

 GS-178/QCN-001

 20

 

P

 
 

2

 GS-178/QCN-002

19

 P

 

 
 

3

 GS-178/QCN-003

20

 

P

 
 

4

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
               
 

މި ޝީޓުގައިވާ މަޢުލޫމާތާ ގުޅިގެން ނުވަތަ ވަޒީފާއަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ހުށަހެޅުމަކާ ގުޅިގެން ޝަކުވާއެއް އޮތްނަމަ، ފޮނުއްވާނީ [email protected] ނުވަތަ ގުޅުއްވާނީ 6780572 އަށެވެ.

 
   
               
 

 

 
               
11 އޮކްޓޫބަރު 2021
ހޯދާ